Přihláška na seminář GDPR a přidružené členství Pro náš dům z.s.

Page 1

Název subjektu: *
IČO:
Kontaktní osoba - příjmení:
Kontaktní osoba - jméno:
Kontaktní mobil /telefon/:
Kontaktní e-mail: *
Místo:
Počet přihlašovaných osob: *
Cena
Cena pro přidruženého člena je 1.210,- Kč včetně DPH 21% za osobu.
Cena pro ostatní účastníky je 2.420,- Kč včetně DPH 21% za osobu.
Jsem přidružený člen Pro náš dům z.s.:
Přihlašuji se za přidruženého člena Pro náš dům z.s.
Výběrem položky ano projevujete svobodný zájem stát se přidruženým členem zapsaného spolku
Pro náš dům z.s., Veveří 102, Brno.
Na základě této informace bude zahájen schvalovací proces za přijetí vámi zastupovaného subjektu za přidruženého člena. O výsledku vás budeme informovat do čtrnácti dnů od obdržení této přihlášky.
Pro rok 2018 je pro nové členy stanoven členský poplatek v dobrovolné výši. Od roku 2019 je stanoven členský příspěvek ve výši 1.000,- Kč/rok. Pro úhradu vám bude vystavena faktura se splatností k 15. 12. 2018.
Stanovy naleznete ZDE. Aktuální rozsah poskytovaných služeb ZDE
Pokud jste vybrali položku ne, jste přihlášeni na seminář jako nečlen.
Souhlas se zpravováním osobních údajů: *
Označením dáváte souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů k účelům obchodní a marketingové komunikace v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY(EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).
Osobní údaje zpracováváme z důvodu naplnění společenského cíle daného stanovami spolku, a to zejména podpory kvality bydlení, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšování bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životního prostředí v návaznosti na provoz bytových a nebytových budov.
Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou v rámci zabezpečení naplnění oprávněných potřeb zapsaného spolku Pro náš dům z.s., pokud není subjektem zažádáno o výmaz, respektive uplatnění práva být zapomenut plně v souladu s výše uvedeným nařízením GDPR.
Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, kontaktní e-mail, kontaktní mobil statutárních zástupců SVJ, BD, správců, vlastníků a nájemníků budov, IP adresu zařízení z kterého bylo provedeno elektronické příhlášení na akci realizovanou zapsaným spolkem Pro náš dům z.s. a adresa osoby (Ulice, číslo, PSČ a město).
Zároveň Vás informujeme o Vašich právech vyplývajících zejména z článků 13 až 19, a to zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že máte právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo požadovat jejich změnu, úpravu rozsahu, aktualizaci obsahu, sdělení rozsahu zpracovávaných údajů nebo výmaz, respektive právo být zapomenut. Správce poskytuje osobní údaje zpracovatelům osobních údajů, kterými jsou partneři zapsaného spolku Pro náš dům z.s.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů probíhá v rozporu s tímto nařízením nebo jsou Vaše údaje nepřesné, kontaktujte správce údajů: Zapsaný spolek Pro náš dům z.s., Veveří 102.
Osoba odpovědná za zpracování je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz, mobil: 00420 730 518 804
Jiná sdělení organizátorovi kurzu: