Prihláška na seminár a pridružené členstvo PND z.s. podzim 2018

Výber miesta a termínu:
Subjekt:
Organizácia:
IČO:
Priezvisko:
Meno:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-mail: *
Poznámka organizátorovi:
Prihlasujem sa ako pridružený člen Pre náš dom o. z.
Výberom položky Áno prejavujete slobodný záujem stať sa pridruženým členom občianskeho združenia Pre náš dom o.z.., Bojnická 18, Bratislava.
Na základe tejto informácie sa začne schvaľovací proces prijatia vami zastupovaného subjektu ako pridruženého člena. O výsledku vás budeme informovať do štrnástich dní od doručenia tejto prihlášky.
Pre rok 2018 je pre nových pridružených členov stanovený členský poplatok vo výške 0,- EUR.
Od roku 2019 je stanovený členský príspevok vo výške 40,- EUR. Pre úhradu vám bude vystavená faktúra so splatnosťou k 15. 12. 2018.
Stanovy združenia nájdete TU.
Aktuálny rozsah poskytovaných služieb TU
Ak ste vybrali položku Nie, ste prihlásený na seminár ako nečlen.
Zúčastním sa diskusného bloku pre pridružených členov na vyhlásenú tému
Pre každý seminár je vyhlásený diskusný blok, ktorý prebieha po ukončení prednášok.
Téma je pre každý seminár vyhlásená na www.prenasdom.sk
Tento blok je určený výhradne pre pridružených členov a členov občianskeho združenia Pre náš dom.
Súhlas so spracovanim osobných údajov: *
Označením dávate súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely obchodnej a marketingovej komunikácie v súlade s nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 O ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a zákona 18 / 2018 sb. Zákon o ochrane osobných údajov
Osobné údaje spracovávame z dôvodu naplnenia spoločenského cieľa daného stanovami občianskeho združenia, a to najmä podpory kvality bývania, technického stavu bytových a nebytových budov, zvyšovanie bezpečnosti v bytových a nebytových budovách a ochrany životného prostredia v nadväznosti na prevádzku bytových a nebytových budov.
Osobné údaje sú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú v rámci zabezpečenia naplnenie oprávnených potrieb občiabskeho sdruženia Pre náš dom o. z., pokiaľ nie je subjektom podaná žiadosť o výmaz, respektíve uplatnenie práva byť zabudnutý plne v súlade s vyššie uvedeným nariadením GDPR a zákona 18/2018.
Spracovávame tieto kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, kontaktný e-mail, kontaktný mobil štatutárnych zástupcov SVJ, BD, OSBD, správcov, vlastníkov a nájomníkov budov, IP adresu zariadení z ktorého bolo vykonané elektronickej príhlasení na akciu realizovanú zapísaným občianským združením Pre náš dom o. z. a adresa osoby (Ulica, číslo, PSČ a mesto).
Zároveň Vás informujeme o Vašich právach vyplývajúcich najmä z článkov 13 až 19, a to najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že máte právo prístupu k poskytnutým osobným údajom, právo požadovať ich zmenu, úpravu rozsahu, aktualizáciu obsahu, oznámenie rozsahu spracúvaných údajov alebo vymazanie, respektíve právo byť zabudnutý. Správca poskytuje osobné údaje spracovateľom osobných údajov, ktorými sú partneri občianského združenia Pre náš dom o.z.
V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov prebieha v rozpore s týmto nariadením alebo sú Vaše údaje nepresné, kontaktujte správcu údajov: Občianske združenie Pre náš dom o.z. Bojnická 18, Bratislava.
Osoba zodpovedná za spracovanie je Ing. Vladislav Hrdlička, mail: vladislav.hrdlicka@prenasdom.sk, mobil: 00420 730 518 804